प्रदेश सरकार

कृषि विकास निर्देशनालय

गण्डकी प्रदेश, पोखरा

प्राङ्गारिक मल उत्पादन कारखाना स्थापना कार्यक्रमको आबेदक छनौट गरिएको ।