प्रदेश सरकार

कृषि विकास निर्देशनालय

गण्डकी प्रदेश, पोखरा

निर्देशनालयबाट आ.ब. २०७७/०७८ मा संचालन हुने कार्यक्रमहरुको आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी दोस्रो सुचना ।

मिति २०७७/०७/०३ गते निर्देशनालयबाट आ.ब. २०७७/०७८ मा संचालन हुने थप कार्यक्रमहरुको आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी दोस्रो सुचना प्रकाशित गरिएको छ । सम्बन्धित कार्यविधि तथा मापदण्डहरुको लिङ्क तल राखिएको छ ।

सम्बन्धित कार्यविधि तथा मापदण्डहरु