प्रदेश सरकार

कृषि विकास निर्देशनालय

गण्डकी प्रदेश, पोखरा

कोल्डस्टोर निर्माण कार्यक्रमको लागी आबेदक छनौट गरिएको ।