प्रदेश सरकार

कृषि विकास निर्देशनालय

गण्डकी प्रदेश, पोखरा

“कोल्डरुम निर्माण कार्यक्रम” र “कृषि उपजको प्रशोधन एवम् उद्योग स्थापना कार्यक्रम” को आबेदक छनौट गरिएको सुचना । [प्रकाशित मितिः २०७८/१२/०९]