प्रदेश सरकार

कृषि विकास निर्देशनालय

गण्डकी प्रदेश, पोखरा

कृषि प्राविधिक शिक्षा अध्यापन गराउने सामूदायिक विद्यालयहरुमा ल्याब तथा फार्म स्थापना तथा संचालन सहयोग कार्यक्रमको लागी आबेदक छनौट गरिएको ।