प्रदेश सरकार

कृषि विकास निर्देशनालय

गण्डकी प्रदेश, पोखरा

कृषि उपजको प्रशोधन एवम् उद्योग स्थापना सम्बन्धी कार्यक्रमको लागी आबेदक छनौट गरिएको