प्रदेश सरकार

कृषि विकास निर्देशनालय

गण्डकी प्रदेश, पोखरा

आ.व. २०७७/०७८ मा संचालन हुने कार्यक्रमहरुको लागी आबेदन पेश गर्ने सम्बन्धी पहिलो सुचना

मिति २०७७/०६/२० गते  यस निर्देशनालयबाट आ.ब. २०७७/०७८ मा संचालिन गरिने विभिन्न कार्यक्रमहरुको लागी आबेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सुचना प्रकाशित गरिएको छ । कार्यक्रमहरुको संचालन कार्यविधि र मापदण्डहरुको लिङ्क तल राखीएको छ ।

 सम्बन्धित  कार्यविधि तथा मापदण्ड डाउनलोड