प्रदेश सरकार

कृषि विकास निर्देशनालय

गण्डकी प्रदेश, पोखरा

पहिलो चौमासिक प्रगती समिक्षा गोष्ठी – २०७७/०८/१४

यही मिति २०७७/०८/१४ गते आईतबार विहान ८ बजे कृषि विकास निर्देशनालयको तालिम हलमा आ.ब. २०७७/०७८ को पहिलो चौमासिक प्रगति समिक्षा गोष्ठीको आयोजना गरिएको छ ।