प्रदेश सरकार

कृषि विकास निर्देशनालय

गण्डकी प्रदेश, पोखरा

Downloads

Title
बीउ प्रशोधन केन्द्र सहयोग कार्यक्रम संचालन मापदण्ड २०७७
 1 file(s)  11 downloads
आ.व. २०७८/०७९ को लागी कार्यविधी तथा मापदण्डहरु, कार्यविधि November 24, 2021
कोल्ड स्टोर कोल्ड रुम निर्माण कार्यक्रम सञ्चालन मापदण्ड-२०७७
 1 file(s)  17 downloads
आ.व. २०७८/०७९ को लागी कार्यविधी तथा मापदण्डहरु, कार्यविधि November 24, 2021
ग्रामीण साना कृषि उद्यम विकास कार्यक्रम संचालन मापदण्ड २०७७
 1 file(s)  13 downloads
आ.व. २०७८/०७९ को लागी कार्यविधी तथा मापदण्डहरु, कार्यविधि November 24, 2021
समुदायस्तरमा कृषि उपज उत्पादन कार्यक्रम सञ्‍चालन मापदण्ड, २०७७
 1 file(s)  53 downloads
आ.व. २०७८/०७९ को लागी कार्यविधी तथा मापदण्डहरु, कार्यविधि December 10, 2021
कृषि उपजको प्रशोधन एवम् उद्योग स्थापना सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्‍चालन मापदण्ड, २०७७
 1 file(s)  51 downloads
आ.व. २०७८/०७९ को लागी कार्यविधी तथा मापदण्डहरु, कार्यविधि December 10, 2021
बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धी एकिकृत कार्यविधि २०७७
 1 file(s)  72 downloads
आ.व. २०७८/०७९ को लागी कार्यविधी तथा मापदण्डहरु, कार्यविधि December 14, 2021
स्याउ खेती विकास सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्‍चालन मापदण्ड, २०७७ (पहिलो संसोधन, २०७८ सहित)
 1 file(s)  90 downloads
आ.व. २०७८/०७९ को लागी कार्यविधी तथा मापदण्डहरु, कार्यविधि December 14, 2021