प्रदेश सरकार

कृषि विकास निर्देशनालय

गण्डकी प्रदेश, पोखरा

Downloads

Title
एकिकृत-कार्यविधि-२०७७-booklet
 1 file(s)  102 downloads
आ.ब. २०७७/०७८ को लागी कार्यविधि र मापदण्डहरु, कार्यविधि October 7, 2020
साझेदारीमा कृषि उपज संकलन केन्द्र निर्माण कार्यक्रम संचालन मापदण्ड, २०७७
 1 file(s)  78 downloads
आ.ब. २०७७/०७८ को लागी कार्यविधि र मापदण्डहरु, कार्यविधि October 7, 2020
कोल्ड स्टोर कोल्ड रुम निर्माण कार्यक्रम सञ्चालन मापदण्ड, २०७७
 1 file(s)  73 downloads
आ.ब. २०७७/०७८ को लागी कार्यविधि र मापदण्डहरु, कार्यविधि October 7, 2020
ग्रामीण साना कृषि उद्यम विकास कार्यक्रम संचालन मापदण्ड, २०७७
 1 file(s)  249 downloads
आ.ब. २०७७/०७८ को लागी कार्यविधि र मापदण्डहरु, कार्यविधि February 8, 2021
फलफूल बिरुवा तथा बीउ आलु उत्पादनका लागि तन्तु प्रजनन प्रयोगशाला
 1 file(s)  39 downloads
आ.ब. २०७७/०७८ को लागी कार्यविधि र मापदण्डहरु, कार्यविधि October 7, 2020
सुन्तलाजात फलफूल बालीमा उच्च घनत्व बगैँचा स्थापना कार्यक्रम संचालन मापदण्ड, २०७७
 1 file(s)  38 downloads
आ.ब. २०७७/०७८ को लागी कार्यविधि र मापदण्डहरु, कार्यविधि October 7, 2020
मसलाबाली प्रवर्धन कार्यक्रम संचालन मापदण्ड, २०७७
 1 file(s)  51 downloads
आ.ब. २०७७/०७८ को लागी कार्यविधि र मापदण्डहरु, कार्यविधि October 7, 2020
सामुदायिक बिउ बैंक स्थापना तथा संचालन कार्यक्रम सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७
 1 file(s)  45 downloads
आ.ब. २०७७/०७८ को लागी कार्यविधि र मापदण्डहरु, कार्यविधि October 7, 2020
बीउ प्रशोधन केन्द्र सहयोग कार्यक्रम संचालन मापदण्ड, २०७७
 1 file(s)  22 downloads
आ.ब. २०७७/०७८ को लागी कार्यविधि र मापदण्डहरु, कार्यविधि October 28, 2020
कृषि उपजको प्रशोधन एवं उद्योग स्थापना सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्‍चालन मापदण्ड, २०७७
 1 file(s)  33 downloads
आ.ब. २०७७/०७८ को लागी कार्यविधि र मापदण्डहरु, कार्यविधि October 28, 2020
प्राङ्गारिक मल-बायोचार उत्पादन कारखाना स्थापना तथा सञ्‍चालन मापदण्ड, २०७७
 1 file(s)  36 downloads
आ.ब. २०७७/०७८ को लागी कार्यविधि र मापदण्डहरु, कार्यविधि October 28, 2020
कृषि-प्राविधिक-शिक्षा-विद्यालयहरुमा-ल्याब-तथा-फार्म-स्थापना-मापदण्ड-२०७७
 1 file(s)  17 downloads
आ.ब. २०७७/०७८ को लागी कार्यविधि र मापदण्डहरु, कार्यविधि November 3, 2020
फलफूल-बगैँचामा-नयाँ-प्रविधिमा-आधारित-सिँचाई-सहयोग-कार्यक्रम-सञ्चालन-मापदण्ड-२०७७
 1 file(s)  9 downloads
आ.ब. २०७७/०७८ को लागी कार्यविधि र मापदण्डहरु, कार्यविधि November 3, 2020
समुदायस्तरमा-कृषि-उपज-उत्पादन-कार्यक्रम-सञ्चालन-मापदण्ड-२०७७
 1 file(s)  159 downloads
आ.ब. २०७७/०७८ को लागी कार्यविधि र मापदण्डहरु, कार्यविधि November 3, 2020