प्रदेश सरकार

भुमि व्यवस्था, कृषि, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय

कृषि विकास निर्देशनालय

गण्डकी प्रदेश, पोखरा

शितोष्ण फलफुल तथा स्याउ खेती कार्यक्रमको लागी नमूना फारमहरु
क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति प्रकाशक
1 प्रस्ताव ढाँचा शितोष्ण फलफुल तथा स्याउ खेती कार्यक्रमको लागी नमूना फारमहरु 2079-06-03 विवरण हेर्नुहोस्
2 निबेदन ढाँचा शितोष्ण फलफुल तथा स्याउ खेती कार्यक्रमको लागी नमूना फारमहरु 2079-06-03 विवरण हेर्नुहोस्
3 प्रतिबद्दता पत्र शितोष्ण फलफुल तथा स्याउ खेती कार्यक्रमको लागी नमूना फारमहरु 2079-06-03 विवरण हेर्नुहोस्
4 चेकलिस्ट शितोष्ण फलफुल तथा स्याउ खेती कार्यक्रमको लागी नमूना फारमहरु 2079-06-03 विवरण हेर्नुहोस्