गण्डकी प्रदेश सरकार

कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय

कृषि विकास निर्देशनालय

पोखरा नेपाल

आ.व. २०७९/०८० को लागी कार्यविधी तथा मापदण्डहरु
क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति प्रकाशक
1 स्याउ, ओखर र खुर्पानी खेती विकास सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन मापदण्ड, २०७९ आ.व. २०७९/०८० को लागी कार्यविधी तथा मापदण्डहरु 2079-09-12 विवरण हेर्नुहोस्
2 ग्रामीण साना कृषि उद्यम विकास कार्यक्रम संचालन मापदण्ड २०७७ आ.व. २०७९/०८० को लागी कार्यविधी तथा मापदण्डहरु 2077-10-08 विवरण हेर्नुहोस्
3 कोल्ड स्टोर कोल्ड रुम निर्माण कार्यक्रम सञ्चालन मापदण्ड-२०७७ आ.व. २०७९/०८० को लागी कार्यविधी तथा मापदण्डहरु 2077-09-04 विवरण हेर्नुहोस्
4 बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धी एकिकृत कार्यविधि २०७७ आ.व. २०७९/०८० को लागी कार्यविधी तथा मापदण्डहरु 2077-09-01 विवरण हेर्नुहोस्
5 कृषि उपजको प्रशोधन एवम् उद्योग स्थापना सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्‍चालन मापदण्ड, २०७७ आ.व. २०७९/०८० को लागी कार्यविधी तथा मापदण्डहरु 2077-07-05 विवरण हेर्नुहोस्
6 साझेदारीमा कृषि उपज संकलन केन्द्र निर्माण कार्यक्रम संचालन मापदण्ड, २०७७ आ.व. २०७९/०८० को लागी कार्यविधी तथा मापदण्डहरु 2077-06-09 विवरण हेर्नुहोस्