प्रदेश सरकार

भुमि व्यवस्था, कृषि, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय

कृषि विकास निर्देशनालय

गण्डकी प्रदेश, पोखरा

नमूना फारमहरु
क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति प्रकाशक
1 प्रस्ताव ढाँचाः साझेदारीमा कृषि उपज संकलन केन्द्र निर्माण कार्यक्रम नमूना फारमहरु 2079-05-16 विवरण हेर्नुहोस्
2 प्रस्ताव ढाँचाः कोल्ड स्टोर / कोल्ड रुम निर्माण कार्यक्रम नमूना फारमहरु 2079-05-16 विवरण हेर्नुहोस्
3 प्रस्ताव ढाँचाः ग्रामीण साना कृषि उद्यम विकास कार्यक्रम नमूना फारमहरु 2079-05-16 विवरण हेर्नुहोस्
4 प्रस्ताव ढाँचाः कृषि उपजको प्रशोधन एवम् उद्योग स्थापना सम्बन्धी कार्यक्रम नमूना फारमहरु 2079-05-16 विवरण हेर्नुहोस्
5 नमूनाः निवेदन , प्रतिबद्दता पत्र र स्वघोषणा नमूना फारमहरु 2079-05-16 विवरण हेर्नुहोस्
6 प्रस्तावः चेकलिष्ट नमूना फारमहरु 2079-05-16 विवरण हेर्नुहोस्