प्रदेश सरकार

कृषि विकास निर्देशनालय

गण्डकी प्रदेश, पोखरा

अडियो ग्यालरी

फलफूल दशक कार्यक्रम प्रवर्धन सम्बन्धी माननीय भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रीज्यूको सन्देश

बीउबीजन प्रयोगशाला प्रमुखसंग अन्तवार्ता

फलफूल दशक कार्यक्रम प्रवर्धन सम्बन्धी काका र भतिज बीचको सम्वाद

फलफूल दशक कार्यक्रम प्रवर्धन सम्बन्धी जे.टी.ए. बाबु र काका बीचको सम्वाद

फलफूल दशक कार्यक्रम प्रवर्धन सम्बन्धी बुढा र बुढी बीचको सम्वाद

कृषि व्यवसाय प्रवर्धन सहयोग तथा तालिम केन्द्रका प्रमुखसंग अन्तवार्ता

माटो तथा मल परिक्षण प्रयोगशालाका प्रमुखसंग अन्तवार्ता

गण्डकी प्रदेशका माननीय भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रीज्यूसंग अन्तवार्ता

कृषि विकास निर्देशनालयका प्रमुखसंग अन्तवार्ता

कृषि उपज बजार समस्या समाधान बैठकका गतिविधिहरु

बाली संरक्षण प्रयोगशालाका प्रमुखसंग अन्तवार्ता

गण्डकी प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिवज्यूसंग अन्तवार्ता